KVALITĀTEmums svarīga ir augsta pakalpojumu kvalitāte. Mūsu darbinieki regulāri paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus un seminārus, organizējam iekšējās apmācības. Tāpēc esam kompetenti aktualitātēs un izmaiņās grāmatvedības kārtošanas prasībās, nodokļu jautājumos.

 

DROŠĪBASIA „Nodokļu Konsultatīvais Birojs” darbinieku civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta. Gadījumā, ja mūsu darbinieku rīcības rezultātā klientam rodas zaudējumi, tad to kompensē apdrošinātāji. Mēs nodrošinām uzticēto datu konfidencialitāti.

  

EKONOMIJAgrāmatvedības pakalpojuma cena ir atkarīga no grāmatvedības dokumentu skaita un darba apjoma. Izmantojot mūsu pakalpojumus, klients ietaupa gan uz darba algu rēķina, gan uz darbavietas iekārtošanas, gan grāmatvedības programmas, gan apmācību rēķina.

 

SERVISSmēs sniedzam ne tikai augstas kvalitātes grāmatvedības pakalpojumus, bet papildus nodrošina klientiem iespēju saņemt zvērināta revidenta un sertificētu nodokļu konsultantu konsultācijas, administratora pakalpojumus. Vajadzības gadījumā pārstāvam klientus Valsts ieņēmumu dienestā un citās valsts institūcijās.